Online Distraction: สูญสิ้นสมาธิ ทำงานให้ได้งานในยุคดิจิทัล

การทำงานในยุคปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตเป็นฟันเฟืองสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ยิ่งในตอนนี้ที่หลายหน่วยงานมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ก็ยิ่งทำให้เราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากกว่าที่เคย …

Read More Online Distraction: สูญสิ้นสมาธิ ทำงานให้ได้งานในยุคดิจิทัล