อนาคตของการทำงาน : สิ่งที่องค์กรควรเตรียมรับมือ

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำลังจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต อาทิ ระบบอัตโนมัติ (automation) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence : AI) และสังคมผู้สูงอายุ (aged society) สิ่งเหล่านี้สร้างความท้าทายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการเตรียมรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง เราจึงได้ยินแนวคิดอย่าง การขยายอายุเกษียณ การนำหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติมาใช้แทนแรงงานระดับพื้นฐาน และการกำหนดช่วงเวลาทำงานให้มีความยืดหยุ่น (flexible working hours) เพื่อตอบจริตของคนทำงานรุ่นใหม่ เป็นต้น ผมจึงได้รวบรวมแนวคิดที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการกำลังคนมาไว้ในบทความนี้ครับ …

Read More อนาคตของการทำงาน : สิ่งที่องค์กรควรเตรียมรับมือ