Digital Wellness in Workplace: งานก็ได้ คนก็ดี ด้วยดิจิทัล

วิกฤติไวรัส Covid-19 ทำให้หลายองค์กรต้องปฏิรูปกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ การติดต่อประสานงานผ่านโปรแกรมไลน์ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการผ่านวิดีโอคอลเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) การเปลี่ยนรูปดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนทำให้ผู้บริหารองค์กรหนึ่งกล่าวว่า Covid-19 ได้เร่งแผนการปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) จากเดิมที่จะใช้เวลา 2 ปี ให้เหลือเพียง 2 เดือนเท่านั้น! …

Read More Digital Wellness in Workplace: งานก็ได้ คนก็ดี ด้วยดิจิทัล